Allmänna villkor

Bernskiold Media AB (also „Bernskiold Media”, „we” and „us”) with the Swedish organization number 556893-1652 is hired by the Customer (also „you” and „your”) to do work. The terms of the work we do for you is set in this contract, together with any other contracts you and us may have signed. Together, they all make up the „contract”.

Bernskiold Media AB (även “Bernskiold Media”, “vi” och “oss”) med org. nr 556893-1652 anlitas av Kunden (även “ni” och “er”) för arbete för er räkning. Villkoren för vårt arbete regleras i detta avtal tillsammans med eventuella andra avtal. Tillsammans utgör alla dessa handlingar “avtalet”.

Allmänt om avtalet

Avtalet omfattar alla typer av uppdrag som ni ger oss, om vi inte har kommit överens om någonting annat i ett annat avtal.

Har detta avtal bilagor, ska det som står i bilagorna gälla över vad som står i det här avtalet. Bilagan med högre numrering gäller över den med lägre.

Om det finns ett annat avtal som är upprättat för ett specifikt projekt eller tjänst, ska det gälla över det här avtalet.

När vi i avtalet pratar om “skriftligen” menar vi även elektronisk kommunikation, som e-post.

Tjänsternas omfattning

Alla tjänster som vi tillhandahåller er, oavsett anledning, sker per löpande överenskommelse mellan oss och er.

Vi förbinder oss inte till någon särskild tillgänglighet och ni förbinder er inte till att nyttja våra tjänster med varken någon minimisumma eller tid.

För att vi skall kunna utföra våra tjänster riktigt krävs det att ni ger oss all nödvändig information som vi efterfrågar inom en rimlig tid.

Vi får lov att anlita underkonsult. Skulle vi göra det svarar vi för dennes arbete som om det vore utfört av oss själva.

Vi strävar efter att alltid kontrollera att den som beställer av oss får lov att göra det. Den person som skriver under avtalet, samt företagets firmatecknare, har alltid rätt att beställa arbete.

Vi litar på att de med företagets e-postadress som kontaktar oss med beställningar också har rätt att göra en beställning.

Arvoden och utgifter

Vårt arvode baseras vanligtvis på den tid som vi lagt ner. Det kan bland annat vara på saker som research; strategi; utveckling; grafisk design; projektledning; möten med er eller andra.

Utöver nedlagd tid kan vårt arvode också ta hänsyn till andra faktorer. Exempelvis uppdragets komplexitet, dess brådskande karaktär, expertisen som krävs eller värdet.

Om vi inte kommit överens om någonting annat gäller timpriser samt övriga priser enligt vår var tid gällande prislista.

Genom att ge oss i uppdrag att utföra arbete åt er, ger ni oss också rättigheterna att löpande ådra oss utgifter som vi tycker är nödvändiga. Ni måste ersätta oss för dessa utgifter.

Vi försöker alltid fråga er i förväg innan vi ådrar oss en utgift åt er. Ibland gör däremot ärendets brådskande karaktär att det inte är möjligt.

Alla våra priser och estimat (nedan) är exklusive mervärdesskatt och liknande som tillkommer enligt praxis och gällande lag.

Estimat och offerter

Vi ger er gärna estimat/uppskattningar/offerter (i fortsättningen ”estimat”) för vårt arvode för ett uppdrag i förväg. För säkerhets skull strävar vi efter att alltid ge skriftliga estimat, även om muntliga också är giltiga.

Ett estimat är, om inget annat anges, giltigt i 30 dagar från det datum som står på.

Några saker kan vi tyvärr inte uppskatta i förväg. Bland annat oförutsebara händelser och svårigheter samt extra arbete som ni beställer efter estimatet, eller arbete som implicit krävs av er i era kontakter med oss.

Vi strävar efter att informera er så fort vi ser att vårt arvode kommer överstiga estimatet.

Estimatet ska inte ses som en överenskommelse om ett fast pris, om vi inte skriftligen angett annat.

Betalning och fakturering

Vi fakturerar er löpande för utfört arbete. Oftast är detta månadsvis i efterskott, eller vid särskilda tidpunkter under ett projekts gång. Ibland kan vi även begära betalning i förskott.

På varje faktura från oss framgår ett förfallodatum när fakturan skall vara betald. Normalt är det 15 dagar ifrån fakturadatumet, om vi inte bestämt något annat.

Skulle ni mot all förmodan inte betala fakturan i tid tillkommer dröjsmålsränta med tolv (12) procent från och med förfallodatumet tills dess att vi mottagit full betalning.

Vi förbehåller oss också rätten att pausa allt arbete för er tills dess vi har fått fullt betalt av er. Betalar ni inte trots påminnelser, eller om ni regelmässigt inte skulle betala i tid får vi lov att säga upp avtalet omedelbart.

Sekretess

Allt som gäller sekretess inom avtalet är ömsesidigt och gäller både oss och er.

Med “konfidentiell information” menas alla former av upplysningar (exempelvis teknisk eller kommersiell) oavsett om upplysningen dokumenterats eller inte.

Undantag görs för upplysningar som är allmänt kända, eller blir kända. Däremot inte om upplysningarna blir kända genom att vi eller ni bryter mot detta avtal.

Konfidentiell information som man fått eller får om motparten (eller andra bolag inom motpartens koncern) får inte avslöjas. Den får inte heller utnyttjas, förutom på det sätt som krävs för att genomföra arbete som motparten bett om.

Anställda, underleverantörer, styrelseledamöter och andra som anlitas eller kommer i kontakt med uppdrag inom det här avtalet ska omfattas av samma sekretessbestämmelser.

Sekretessen gäller fram till och med två (2) år efter det att det här avtalet sagts upp, även om andra avtalsförhållanden redan har upphört.

Vi får lov att använda ert företags namn och uppge att ni är kund till oss i marknadsföring, samt visa upp exempel på arbetet vi gjort för er.

Personuppgifter

Vi kommer att behandla era personuppgifter i enlighet med GDPR.

Personuppgifter som vi behandlar inkluderar firma, e-postadress, namn på kontaktperson och i vissa fall IP-adress som lämnas för att fullgöra avtalet. För enskild firma behandlar vi även personnummer.

För att säkerställa identiteten hos den som tecknar avtal med oss, behandlar vi denna personens personnummer.

Uppgifterna används för att ni ska kunna ingå avtal och för att vi ska kunna fullgöra det. Vi använder också uppgifterna för marknads- och kundanalyser samt för statistik.

Ni har rätt att en gång per år kostnadsfritt få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om er.

Om personuppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller missvisande har ni rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas utan onödigt dröjsmål.

Efter alla avtal mellan oss och er har upphört får vi behandla era uppgifter i maximalt ett (1) år. Därefter bara för att radera eller anonymisera er data.

I de fall vi har tillgång till och behandlar personuppgifter åt er ska detta regleras genom ett separat personuppgiftbiträdesavtal.

Vi underhåller en alltid uppdaterad och detaljerad Dataskyddspolicy på vår webbplats som ingår i detta avtal. Policyn uppdateras löpande vid behov. Vid större ändringar ska vi meddela er.

Ansvar

Vi tar inte ansvar för produkter av tredje man som vi rekommenderar eller köper in.

Information som ni ger oss kan vi inte ansvara för. Det är ert ansvar att information står i överenskommelse med tillämplig svensk/utländsk lag; att den inte strider mot god sed; att den är riktig; och att ni har rätt att hantera/använda informationen.

Skulle det visa sig att det som står ovan inte stämmer ansvarar ni för all skada, krav och kostnader som vi kan tänkas ha på grund av detta.

Vi ansvarar för att information som vi tillhandahåller står i överenskommelse med tillämplig svensk/utländsk lag; att den inte strider mot god sed; att den är riktig; och att vi har rätt att hantera/använda informationen.

Om vi eller ni brister på ett vårdslöst sätt i fullgörandet av det här avtalet har den andra parten rätt till skadestånd. Däremot endast om en direkt skada kan visas, och inte för förlust av data.

Skulle vi eller ni brista i fullgörandet av det här avtalet på grund av grov vårdslöshet eller uppsåtligen, har den andra parten rätt till skadestånd för både visad direkt och indirekt skada. Skadeståndet begränsas i det här fallet av tio (10) gånger det prisbasbelopp som gäller vid skadans uppkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Ansvar för skadestånd är i alla fall begränsat till det specifika arbetets beräknade eller avtalade arvode samt partens försäkringar. Både vi och ni försäkrar att vi/ni tecknat lämpliga försäkringar.

Krav på skadestånd eller annan ersättning måste framföras skriftligen utan dröjsmål: a) Senast inom tre (3) månader från det att skadan har upptäckts samt b) senast inom ett (1) år från det att skadan uppkommit.

Vi ansvarar inte för saker som kan antas ha sin grund i force majeure eller extraordinära omständigheter.

Ändring, uppsägning, tvist mm

Varken vi eller ni får lov att överlåta avtalet utan att den andre skriftligen godkänt det, förutom inom samma koncern.

Om vi eller ni bryter mot någon del av avtalet, eller visar tecken på obestånd, skall den andra meddelas och få trettio (30) dagar på sig att vidta åtgärder. Händer inte detta får avtalet sägas upp omedelbart.

Vill vi eller ni ändra på någonting ska det göras och godkännas skriftligen av båda. Ändringar får göras av den som undertecknat avtalet, samt av firmatecknare.

Svensk lag tillämpas på avtalet med undantag för dess lagvalsregler.

Tvist om avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt  Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Skiljenämnden ska bestå av tre skiljemän. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm. Språket för skiljeförfarandet ska vara svenska.

För det fall det omtvistade beloppet understiger tio (10) gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande beloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring ska tvisten avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.


Senast uppdaterad: 8 maj 2018